Další aktivity

Šťastné dítě v NRP

Stopa čápa dlouhodobě šíří myšlenky náhradního rodičovství a poskytuje odborné poradenství zájemcům a žadatelům o pěstounství a adopci.

Letos budeme dne 13. 9. 2023Týdnu pěstounství v rámci projektu „Šťastné dítě v NRP“ pořádat akci „Ať žijí pěstouni“ – najdete nás v ulicích města Hradce Králové, jak rozdáváme propagační předměty a mluvíme se zájemci o náhradní rodinnou péči. V Týdnu pěstounství budeme také na předem domluvených místech – v kinech, kavárnách, knihovnách, městských úřadech, infocentrech, restauracích, divadlech a mateřských centrech vyvěšovat plakáty s životními příběhy dětí, které vyrůstaly v pěstounské péči. Příběhy mají čtenářům přiblížit a připomenout důležitost pěstounského poslání. Na plakátech bude kontakt na Stopu čápa s nabídkou dalšího poradenství pro zájemce o NRP a QR kódy, které budou odkazovat na Youtube kanál střediska Stopa čápa, kde se případní zájemci mohou seznámit s procesem podání žádosti o náhradní rodinnou péči.

 

Další aktivitou projektu je pomoc a podpora osvojitelů. V tomto roce budeme realizovat tři vzdělávací semináře určené pro osvojitele. Adoptivní rodiče bohužel nemají žádnou kontinuální státní podporu ani nárok na vzdělávání a terapeutickou pomoc tak jako pěstouni.  Proto jsme oslovili dvě odbornice, aby na seminářích otevřely témata, o která se osvojitelé často zajímají. Pro snadný přístup jsme zvolili online formu, osvojitelé se tedy k nám mohou připojit odkudkoliv. 

 

Lektorkami seminářů jsou Mgr. Soňa Procházková, DiS. (terapeutka, lektorka, bloggerka, maminka a pěstounka) a PaedDr. Petra Pávková (pedagožka, terapeutka, zakladatelka organizace SEFAM, která se věnuje pomoci a podpoře adoptivním rodinám, osvojitelka) Aktivity projektu jsou podpořeny z dotačního programu Rodina, vzdělávání tak můžeme osvojitelům nabízet zdarma. Zájemci o seminář se mohou hlásit na email stopa.capa@salinger.cz .

 

Semináře vždy probíhají v čase 16:00 – 19:00 a můžete se těšit na tato témata:

23. 5. 2023 - Jak mluvit s dítětem o jeho biologické rodině (PaedDr. Petra Pávková)

11. 7. 2023 - Geny, kořeny, identita adoptovaného dítěte (Mgr. Soňa Procházková, DiS.)

10. 10. 2023 – Milníky v životě adoptovaného dítěte (PaedDr. Petra Pávková)

 

 V rámci semináře bude osvojitelům nabídnuta možnost terapeutického sezení s odborníkem na NRP. První sezení bude zdarma. Chceme touto aktivitou přispět k upevnění vztahů v rodině a podpořit jejich stabilizaci.

 

Aktivity projektu podpořilo MPSV z dotačního programu Rodina

 

 

Mgr. Nikola Pečenková Vedoucí střediska mail stopa.capa@salinger.cz

AKREDITOVANÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Tématický případový seminář z pohledu rodinných terapeutů zaměřený  na sociální práci s rodinou (Akreditace číslo: A2019/1146-SP/PC)

Na semináři lektoři pracují s kazuistikami sociálních pracovníků, kteří pracují s rodinami ohrožených dětí. Smyslem semináře je najít v přinesených případech obecnější problematiku. Terapeuté vycházejí z teorie rodinných systémů, rodičovských rolí a vývojových úkolů rodiny a dítěte, sourozeneckých vztahů  a podobně. V teoretické části semináře se pracuje s tímto tématem, s cílem rozšíření náhledu a vědomostí v kontextu rodinné terapie a zároveň s respektem a pojmenováváním hranice mezi sociální a terapeutickou prací. Ve druhé části se supervizně pracuje s případem (Balint, sochání, kresba, modelování, rozhovor a podobně). Rozvíjí se souvislosti případu, osvědčené postupy, trénují se praktické dovednosti a techniky. Pracuje se i s tématem přenosu a protipřenosu, podporuje se osobní rozvoj účastníků semináře. Cílem je rozšířit pohled pracovníka sociálních služeb na možné cesty řešení problému, podpora uvědomění souvislostí celého rodinného systému a zaměření k hledání zdrojů v rodinném systému.

Lektoři:

MUDr. Lubomír Hadaš, Ph.D.

  • 34 let praxe psychoterapie, rodinné terapie a psychosomatické medicíny
  • od 2005 lektorem příprav žadatelů o NRP v Královéhradeckém kraji, lektorská činnost a poradenství pro pěstounské rodiny
  • přes 20 let působí na katedře sociálního lékařství na LF UK, 15 let vedoucím pedagogicko-psychologické poradny při LF UK
  • absolvované výcviky: KIP psychoterapie, supervize v pomáhajících profesích, supervize v pomáhajících profesí II, rodinná a systemická terapie, dramaterapie

MUDr. Julie Hadašová

  • více než 20 let praxe individuální, partnerské a rodinné terapie
  • od 2005 lektorkou přípravy žadatelů o NRP v Královéhradeckém kraji, lektorská činnost a poradenství pro pěstounské rodiny
  • absolvované výcviky: rodinná a systemická terapie, Gestalt terapie, Katathymně imaginativní psychoterapie, Dyadická vývojová terapie - léčba vývojového traumatu v institutu náhradní rodinné péče a supervizní výcvik

VZDĚLÁVÁNÍ LZE REALIZOVAT "NA KLÍČ" PRO ORGANIZACI, ODDĚLENÍ ČI ODBOR. 

Mgr. Nikola Pečenková Kontaktní osoba - vedoucí střediska Stopa čápa mail stopa.capa@salinger.cz 773 800 292

Za školním úspěchem (ZŠÚ)

Projekt cílí na děti ze sociálně slabých rodin, pro které je školní úspěch často nedosažitelnou metou. Cílem projektu je zvýšit možnost školního úspěchu dětí pomocí pravidelného a podporujícího doučování. Do projektu jsou zapojeni i rodiče tím, že jsou přítomni doučování. Zkouší si různé postupy, jak dítě připravit do školy a učí se ho správně motivovat a podporovat. Nedílnou součástí projektu ZŠÚ je i spolupráce se školami a podpora mimoškolních aktivit dětí.

Pravidelné aktivity:

Doučování dětí v přirozením prostředí - pravidelně každý týden ve školním roce, o prázdninách dle domluvy.

Zapojení rodičů do školní přípravy dítěte - přítomnost rodiče u doučování, zapojení do přezkoušení dítěte, kontrola přípravy dítěte na další den, komunikace se školou, účast na třídních schůzkách. 

Základní poradenství - pomoc se zvládáním nároků školy, při komunikaci se školou, odborníky apod., pomoc rodičům při volbě školského zařízení pro děti, motivace k podpoře vzdělávání dětí. 

Spolupráce se školami - zjištění potřeb dítěte, schůzky s rodiči a školou. 

 

Kazuistika dítěte:

Marta je 14 letá mladá slečna, která žije v bytě s maminkou a dvěma mladšími sourozenci. Do projektu nastoupila v době, kdy jí hrozilo propadnutí v 8. třídě. Škola ji nebavila, dostávala jednu pětku za druhou, doma jí látku nebyl schopen nikdo vysvětlit a nikdo ji ani nechválil, nebylo za co. S pracovnicí si nastavily pravidelné schůzky dvakrát týdně. Jednou u Marty doma a jednou jsou v blízké knihovně, kde má Marta na učení větší klid. Pokud probíhá schůzka doma je přítomna i maminka, které se učí, jak by mohla s dcerou procvičovat a jak ji ve vzdělávání podpořit či pochválit za úspěch. V knihovně je kromě klidu také větší prostor si popovídat. Jak se Marta má, co jí baví nebo naopak trápí. V současné době se prospěch Marty zlepšil. Už nedostává pětky, paní učitelka jí chválí. I maminka si všimla, že to jde Martě ve škole lépe. S pracovnicí a maminkou se byla podívat na Veletrhu středních škol. Chystá si podávat přihlášku na obor kosmetička nebo cukrářka.

 

Projekt je financován z prostředků Statutárního města Hradec Králové. 

 

               

Jaroslav Ludvík, DiS. Koordinátor projektu mail centrum.semafor@salinger.cz

Návazná podpora rodin v ohrožení

Den s úsměvem 2022

Akcí Den s úsměvem 2022 byl naplněn hlavní cíl podpora rodin ve společném trávení volného času, a ukázka nabídky možností, jak s dětmi tento čas využít. Akce také přispěla á k rozvoji kulturního života v Hradci Králové.

Realizace Dne s úsměvem byla přesunuta pro nepřízeň počasí na 13. 11. 2022 do vnitřních prostor dvou tělocvičen Gymnázia J. K. Tyla.

Pro návštěvníky akce byl dále připraven bohatý doprovodný program. Sociální pracovníci všech 4 středisek Salingeru (Centrum Semafor, NZDM Modrý pomeranč, Stopa čápa a Triangl) si připravili aktivity tak, aby kromě zábavy přinesli také hravou formou představení sociální práce a nabídky služeb. Do aktivit byli společně s dětmi zapojování i rodiče.

Další doprovodný program byl zajištěn formou workshopu juda od DDM Barák a hasiček SDH Račice nad Trotinou či stanoviště BESIP. Děti si také mohly nechat si od kouzelníka vyrobit zvířátko či květinu aj. z nafukovacích balónků.

Již tradičně probíhala před akcí výtvarná a fotografická soutěž, tentokrát na téma „Oslava narozenin“.  Během roku se do soutěže zapojily školky, školy, ale i jednotlivci.

Akce byla realizována za finanční podpory Statutárního města Hradec Králové, KMS Střed a Královéhradeckého kraje.

 

Mgr. Iva Rosíková Koordinátorka akce mail reditel@salinger.cz
Chci pomáhat

Chci pomáhat

Staňte se dárcem a podpořte nás jednorázovým příspěvkem či trvalým příkazem.

Chci pomáhat