Další aktivity

Šťastné dítě v NRP

Stopa čápa (Salinger, z.s.) dlouhodobě šíří myšlenky náhradního rodičovství, včetně poskytování odborného poradenství zájemcům a žadatelům o pěstounství a adopci.

 

V letošním roce budeme realizovat v rámci projektu Šťastné dítě v NRP tři webináře pro osvojitele na témata, kterými jsou: ,,Vztahy mezi dětmi v osvojitelských rodinách“, ,,Jak ustát a pracovat s tlakem okolí ve vztahu k osvojení“ a ,,Důležitost původní rodiny pro dítě v osvojení“. Vzdělávací akce jsou pro osvojitele zdarma a online forma umožňuje přístup osvojitelům ze všech krajů v rámci celé republiky.

Pro osvojitele a děti v osvojení chystáme vzdělávací víkendový pobyt. Osvojitelé by měli v rámci pobytu vzdělávací program vztahující se k tématu terapeutického rodičovství a pro děti bude připraveno volnočasové vyžití. V rámci této aktivity vnímáme i přidanou hodnotu v možnosti osobního setkání a sdílení mezi osvojiteli, ale i setkání dětí v osvojení. V rámci této aktivity je vyžadována finanční spoluúčast osvojitelských rodin.

V rámci týdne pěstounství v Královéhradeckém kraji budeme v datu 11.9.2024 pořádat již počtvrté osvětovou akci ,,Ať žijí pěstouni“. Aktivitu pořádáme především na podporu tématu náhradní rodinné péče, které se snažíme prostřednictvím komunikace s veřejností v Hradci Králové šířit. Myšlenku náhradního rodičovství chceme podpořit propagačními materiály.

Další aktivitou v rámci oblasti náhradní rodinné péče je terapeutická podpora pěstounů a dětí svěřených do pěstounské péče, kterou jim chceme dopřát nad rámec zákonem garantovaného práva na zprostředkování psychologické, terapeutické nebo jiné odborné pomoci. Cílem je podpora stability rodinných vztahů, prevence selhávání pěstounské péče, podpora osob pečujících a pomoci dětem v pěstounských rodinách vyrovnat se ztrátami, které ve svém životě zažily.

Zájemci o vzdělávací webináře či víkendový pobyt se mohou informovat a hlásit na emailu: stopa.capa@salinger.cz 

 

Aktivity projektu podpořilo MPSV z dotačního programu Rodina

 

 

Mgr. Nikola Pečenková Vedoucí střediska mail stopa.capa@salinger.cz

AKREDITOVANÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Případový seminář z pohledu rodinných terapeutů zaměřený  na sociální práci s rodinou 

(Akreditace číslo: A2023/1555 SP - PC)

Seminář se zabývá tématy, která souvisejí s výkonem profese sociálních pracovníků, kteří pracují s ohroženými rodinami a dětmi. Na semináři lektoři supervizně pracují s kazuistikami. Cílem je seznámit účastníky se specifiky sociální práce v oblasti práce s rodinami a dětmi. Smyslem semináře je rozšířit pohled pracovníka sociálních služeb na možné cesty řešení problému, podporu uvědomění, sebereflexi a reflexi souvislostí celého rodinného systému a zaměření k hledání zdrojů v rodinném systému. Rozvíjí se souvislosti případu, osvědčené postupy, trénují se praktické dovednosti a techniky. Pracuje se s tématem přenosu a protipřenosu, podporuje se osobní rozvoj účastníků semináře. Seminář je propojován teoretickým rámcem vývojové psychologie, rodičovských rolí a kompetencí, sourozeneckých vztahů, zdrojů rodinného sytému, rolí sociálního pracovníka v systému práce s rodinou a podobně.

Lektoři:

MUDr. Lubomír Hadaš, Ph.D.

  • 35 let praxe psychoterapie, rodinné terapie a psychosomatické medicíny
  • od 2005 lektorem příprav žadatelů o NRP v Královéhradeckém kraji, lektorská činnost a poradenství pro pěstounské rodiny
  • přes 20 let působí na katedře sociálního lékařství na LF UK, 15 let vedoucím pedagogicko-psychologické poradny při LF UK
  • absolvované výcviky: KIP psychoterapie, supervize v pomáhajících profesích, supervize v pomáhajících profesí II, rodinná a systemická terapie, dramaterapie

MUDr. Julie Hadašová

  • více než 20 let praxe individuální, partnerské a rodinné terapie
  • od 2005 lektorkou přípravy žadatelů o NRP v Královéhradeckém kraji, lektorská činnost a poradenství pro pěstounské rodiny
  • absolvované výcviky: rodinná a systemická terapie, Gestalt terapie, Katathymně imaginativní psychoterapie, Dyadická vývojová terapie - léčba vývojového traumatu v institutu náhradní rodinné péče a supervizní výcvik

 

Vypsané termíny realizace: 15. 5. a 6. 11. 2024

 

V případě zájmu vyplňte přihlášku na odkaze:

Přihláška

 

VZDĚLÁVÁNÍ LZE REALIZOVAT "NA KLÍČ" PRO ORGANIZACI, ODDĚLENÍ ČI ODBOR. 

 

Mgr. Nikola Pečenková Kontaktní osoba - vedoucí střediska Stopa čápa mail stopa.capa@salinger.cz, 773 800 292

Prevence do škol

NZDM Modrý pomeranč poskytuje zdarma preventivní program Prevence užívání návykových látek u žáků 2. stupňů základních škol v Hradci Králové.
 
Preventivní program se zaměřuje na Prevenci užívání návykových látek a téma závislostí (zejména drogových), jejich dopadů na jednotlivce, jeho rodinu, blízké vztahy a celou společnost. 
 
Cílem programu je seznámit žáky se skutečnostmi a riziky souvisejícími s užíváním legálních a nelegálních návykových látek, včetně látek nově příchozích/objevujících se, podporovat žáky v odpovědném rozhodování a předcházet nástrahám spojeným s užíváním. 
 
Program je veden dvěma lektory, využívá zážitkových technik skupinové práce. Program trvá 1,5 vyučovacích hodin. Struktura programu se skládá z krátkého představení programu, úvodní aktivity a preventivních tematických bloků. Důraz je kladen na zpětnou vazbu žákům i škole, včetně dalších doporučení.
 
V preventivním tématu vychází NZDM Modrý pomeranč z několikaleté praxe v oblasti přímé práce s dětmi a dospívajícími. Disponuje aktuálními tématy, které mezi dětmi a dospívajícími v ambulancích i v terénu rezonují. 
 
Partnerem projektu je Statutární město Hradec Králové.

Mgr. Lucie Melichárková vedoucí střediska mail nizkoprahove.centrum@salinger.cz

Návazná podpora rodin v ohrožení

Za školním úspěchem

Za školním úspěchem (ZŠÚ)

Projekt cílí na děti ze sociálně slabých rodin, pro které je školní úspěch často nedosažitelným cílem. Rodiče sami nejsou schopni dětem pomoci s přípravou do školy, vysvětlit jim látku a podpořit je ve vzdělávání. Cílem projektu je zvýšit možnost školního úspěchu dětí pomocí pravidelného a podporujícího doučování. Ze zapojení do projektu nejsou vyjmuti ani rodiče, kteří jsou přítomni doučování, zkouší si různé postupy, jak dítě připravit do školy a učí se ho správně podporovat a motivovat. Nedílnou součástí projektu ZŠÚ je i spolupráce se školami a podpora mimoškolních aktivit dětí.

 

Pravidelné aktivity:

Doučování dětí v přirozeném prostředí – pravidelně každý týden ve školním roce, o prázdninách dle domluvy

Zapojení rodičů do školní přípravy dítěte – přítomnost rodiče u doučování, zapojení do přezkoušení dítěte, kontrola přípravy dítěte na další den, komunikace se školou, účast na třídních schůzkách

Základní poradenství – pomoc se zvládáním nároků školy, při komunikaci se školou, odborníky apod., pomoc rodičům při volbě školského zařízení pro děti, motivace k podpoře vzdělávání dětí

Spolupráce se školami – zjištění potřeb dítěte, možná společná schůzka mezi školou, rodiči a pracovníkem

 

Zájemci o pozici pracovníka doučování v projektu Za školním úspěchem na DPP mohou kontaktovat koordinátorku projektu.

 

Partnerem projektu je Nadace ČEZ  a Elektrárny Opatovice.

 

Bc. Tereza Kopalová Koordinátorka projektu mail tereza.kopalova@salinger.cz, 720 976 294
Chci pomáhat

Chci pomáhat

Staňte se dárcem a podpořte nás jednorázovým příspěvkem či trvalým příkazem.

Chci pomáhat